ประวัติความเป็นมา/ที่ตั้ง

กศน.ตำบลนาขมิ้น

           ตำบล นาขมิ้น แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 หมู่บ้าน  ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านอ้อ , หมู่2 ดอนยาง , หมู่3 บ้านนาขมิ้น , หมู่4 ขามเตี้ยใหญ่ , หมู่5 ขามเตี้ยน้อย , หมู่6 โคกนาดี , หมู่7 ทุ่งน้อย , หมู่8 บ้านดง , หมู่9 นาน้ำคำ , หมู่10 ท่าศาลา , หมู่11 วังหมากเห็บ , หมู่12 ขามเตี้ยใหญ่ , หมู่13 โคกปากดง , หมู่14 ดอนสวรรค์  ,15 ขามเตี้ยพัฒนา , 16 ขามเตี้ยเหนือ 
คนยากจน, และสิ่งแวดล้อมของชุมชน)
              ทิศใต้ จรด  ต.โพนสวรรค์ ต.โพนบก และ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
      ทิศตะวันออก จรด  ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
      ทิศตะวันตก จรด  ต.นาคำ และ ต.นาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
๑.๒  ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน (บอกความเป็นมาของหมู่บ้าน,ที่มาของชื่อหมู่บ้าน,ผู้นำในการจัดตั้ง
       หมู่บ้าน
, จำนวนผู้นำหมู่บ้าน, และผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน)

       หมู่บ้าน, จำนวนผู้นำหมู่บ้าน, และผู้นำหมู่บ้านปัจจุบัน)
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนครัวเรือน
ประชากร
หมายเหตุ
ชาย
หญิง
รวม
บ้านอ้อ
๑๖๖
๒๖๔
๒๔๖
๕๑๐

บ้านดอนยาง
๘๗
๑๖๑
๑๔๓
๓๐๔

บ้านนาขมิ้น
๑๖๒
๒๖๑
๒๖๓
๕๒๔

บ้านขามเตี้ยใหญ่
๑๕๖
๒๖๒
๒๗๓
๕๓๕

บ้านขามเตี้ยน้อย
๘๐
๑๕๗
๑๓๒
๒๘๙

บ้านโคกนาดี
๑๘๘
๓๐๕
๒๘๑
๕๘๖

บ้านทุ่งน้อย
๒๐๕
๓๔๘
๓๖๒
๗๑๐

บ้านดง
๒๖๓
๔๖๓
๔๒๘
๘๙๑

บ้านนาน้ำคำ
๑๘๘
๑๘๙
๑๙๔
๓๘๓

๑๐
บ้านท่าศาลา
๘๙
๑๖๑
๑๗๖
๓๓๗

๑๑
บ้านวังหมากเห็บ
๘๗
๑๖๓
๑๕๗
๓๒๐

๑๒
บ้านขามเตี้ยใหญ่
๙๔
๑๕๑
๑๖๑
๓๑๒

๑๓
บ้านโคกปากดง
๒๙
๔๖
๔๖
๙๒

๑๔
บ้านดอนสวรรค์
๖๗
๑๒๓
๑๒๗
๒๕๐

๑๕
บ้านขามเตี้ยพัฒนา
๑๐๔
๑๕๒
๑๖๑
๓๑๓

๑๖
บ้านขามเตี้ยเหนือ
๑๘๑
๓๘๙
๔๓๒
๘๒๑

รวม
,๐๗๖
,๕๙๕
,๕๘๒
,๑๗๗

   คลองชลประทาน)...........-...........ไร่
-  วัด......๑๔......แห่ง (ระบุชื่อ) 
-  บ้านหนังสืออัจฉริยะ...๘...แห่ง  (ระบุชื่อ) 
-  กศน.ตำบล.........๑..................แห่ง    ศาลาประชาคม/...................๗..................แห่ง 
-  อื่น ๆ (ระบุ)  ...............................................................................................................................
  
    ๑.๖.๑  รายชื่อ  กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน  


                                                               
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไปของชุมชุน

.  สภาพทางกายภาพของชุมชน

(๑)    แผนที่ชุมชน  (แสดงข้อมูลครัวเรือน, สถานที่สำคัญ, จุดที่ตั้งผู้นำ,หัวหน้าคุ้ม,คนพิการ

       (๒)    ขนาดพื้นที่ ……………๙๑.๐ ………….ตารางกิโลเมตร
(๓)    ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ จรด  ต.ท่าจำปา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
     (๔) ระยะห่างจากอำเภอ........................๑๐.......................กิโลเมตร
กศน.  ตำบลนาขมิ้นตั้งอยู่ที่บ้านขามเตี้ยน้อย  หมู่  ๕  ตำบลนาขมิ้น  อ.โพนสวรรค์             
จ.นครพนม  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอโพนสวรรค์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนสวรรค์  ประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครพนม  ๔๐ กิโลเมตร ตัวอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  ภายในอาคารเปิดเป็นห้องโถงโล่งขนาดใหญ่ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ประมาณครั้งละ  ๘๐  คน ภายในอาคารมีห้องสุขา จำนวน  ๑  ห้อง  เดิมตัวอาคารเป็นศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งสร้างขึ้นประมาณ ปี พ.. ๒๕๔๕  และได้ใช้สถานที่เป็นที่จัดกิจกรรม กลุ่มอาชีพของหมู่บ้านต่อมา  กศน.อำเภอโพนสวรรค์จึงได้ขอใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเป็น ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบลนาขมิ้น   ก่อนที่จะมีการประกาศจัดตั้งเป็น กศน.ตำบลนาขมิ้นอย่างเป็นทางการในวันที่  ๒๓  เดือนสิงหาคม  พ..๒๕๕๓  โดยมี นายสถาน  สมัญญา เป็นครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล นายศุภวิทย์    ชิดทอง  เป็นหัวหน้า  กศน.ตำบล และ นางสาวพิสมัย  กุจนา    เป็นครู  กศน.ตำบล
จากคำเล่าขานของปู่ย่าตายายเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๕  ชาวบ้านขามเตี้ยใหญ่ส่วนหนึ่ง   ได้แยกตัวออกมาจากบ้านขามเตี้ยใหญ่ ตำบลนาขมิ้น อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้มาตั้งรกรากเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่ง  ซึ่งเรียกหมู่บ้านตัวเองว่า  บ้านขามเตี้ยน้อย  โดยการนำของหลวงพ่อสิงคำ และหลวงพ่อเสน  ไชยพันธ์  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๙  ทางราชการได้ยกฐานะตำบลโพนสวรรค์ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโพนสวรรค์  ซึ่งตำบลนาขมิ้น  อยู่ในการปกครองของอำเภอโพนสวรรค์เป็นต้นมาซึ่งมีรายนามผู้นำหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  ดังนี้
๑.นายใส  ไชยพันธุ์                         ๕.นายไพศาล  ไชยพันธุ์
๒.นายสิมมา ไชยพันธุ์                      ๖.นายชิด  ไชยพันธุ์
๓.นายสอน  ฉิมป้อง                        ๗.นายไพศาล  ไชยพันธุ์
๔.นายใบ  ไชยพันธุ์                        ๘.นายอยู่  ไชยพันธุ์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 

                                                                                                     ๓ ๑.๓  ข้อมูลประชากร, อาชีพ, รายได้  จำนวนประชากร
-  จำนวนครัวเรือน / ประชากร
-  ประชากร ...... ๗,๑๗๗.....คน  ชาย  .. ๓,๕๙๕... คน  หญิง ... ๓,๕๘๒... คน
-  อาชีพหลัก  (๑)............ทำนา.....................จำนวน ............๑,๙๕๕.........ครัวเรือน
-  อาชีพเสริม (๑) การปลูกยางพารา        จำนวน  ๓๒๓    ครัวเรือน
       (๒) การปลูกข้าวโพดหวาน  จำนวน  ๒๒๕    ครัวเรือน
       (๓) การปลูกสับปะรด        จำนวน  ๑๙๕    ครัวเรือน
       (๔) การปลูกพริก             จำนวน  ๗๐      ครัวเรือน
          -  รายได้ภาคเกษตรเฉลี่ย...๒๐๑,๒๙๖...บาท/ครัวเรือน/ปี
     -  รายได้นอกภาคเกษตรเฉลี่ย....๕๖,๕๘๘.....บาท/ครัวเรือน/ปี
     -  รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี ๒๕๕๗)  ...๔๕,๘๖๘...บาท/คน/ปี
     -  ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง  ๓๐,๐๐๐  บาท/คน/ปี)  ปี ๒๕๕๗  จำนวน  ๒๐๓  ครัวเรือน

๑.๔  ข้อมูลสภาพทั่วไปของหมู่บ้าน/ชุมชน
-  พื้นที่อยู่อาศัย.....๑๐๒,๗๒๘....ไร่  พื้นที่ทำการเกษตร..๒๑,๓๘๙..ไร่  ทำนาปีละ......๑......ครั้ง
-  พื้นที่ทำนา....๑๘,๖๗๓...ไร่  พื้นที่ทำไร่....๖๒๔.....ไร่  พื้นที่ทำสวน....๑,๖๒๘...ไร่
-  พื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ..๔๖๔..ไร่ พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทาน (เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
-  ป่าชุมชน........-.......แห่ง (ระบุ)  (๑) ...........จำนวน .............ไร่  (๒) ...........จำนวน ...............ไร่ 
-  แหล่งน้ำสาธารณะ.....................๔๑..................แห่ง
-  ประปา...........๑๓..........แห่ง   ผู้ใช้.....๑,๒๐๐.............ครัวเรือน บ่อสาธารณะ...๒๐......แห่ง
-  โรงเรียน....๖.......แห่ง (ระบุชื่อโรงเรียน)  
 (๑) โรงเรียนบ้านอ้อ                 (๒) โรงเรียนบ้านนาขมิ้น     (๓) โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่  (๔) โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย  (๕) โรงเรียนบ้านดอนยางทุ่งน้อย  (๖) โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร                       
๑. วัดโพนแก้ว    หมู่ที่ ๑                      ๒. วัดจอมแจ้ง    หมู่ที่๒  
๓. วัดศรีพันดร   หมู่ที่๓                      .วัดโนนเจริญ   หมู่ที่๔
                    ๕.วัดกองมณี      หมู่ที่๕                      ๖.วัดศรีชมชื่น    หมู่ที่๖
.วัดศรีชมชื่น    หมู่ที่๗                      .วัดโพธิ์ศรี       หมู่ที่๘
                    ๙. วัดสิริมงคล       หมู่ที๙                                    ๑๐.วัดโนนเจริญ หมู่ที่๑๐
                    ๑๑.วัดประดู่ดงเย็น หมู่ที่๑๑                  ๑๒. วัดปากดงพัฒนาราม หมู่ที่๑๓
๑๓.วัดบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่๑๔              ๑๔.วัดบ้านขามเตี้ยใหญ่ หมู่ที่๑๕
-  จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า................๒,๐๗๖.............ครัวเรือน 
-  โทรศัพท์สาธารณะ...........-....................แห่ง   ส่วนตัว (เบอร์บ้าน).............-...............เครื่อง
-  โทรศัพท์มือถือ .................๑,๘๗๕.................เครื่อง
-  หอกระจายข่าว.....................๑๖...............แห่ง   วิทยุชุมชน....................-...................แห่ง
-  ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน..๑..แห่ง (ระบุชื่อ)  (๑) ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขามเตี้ยน้อย   
(๑) บ้านอ้อ                          (๒) บ้านดอนยาง                    (๓) บ้านนาขมิ้น            (๔) บ้านขามเตี้ยน้อย                (๕) บ้านโคกนาดี                    (๖) บ้านทุ่งน้อย           (๗) บ้านขามเตี้ยใหญ่              (๘) บ้านขามเตี้ยเหนือ        
-  อื่น ๆ .................................................................
๑.๕  ข้อมูลงานประเพณี/แหล่งท่องเที่ยว
-  บุญบั้งไฟ  เดือน  พฤษภาคม  (ระบุกิจกรรม)..............-...............................................................
-  เทียนพรรษา  เดือน  กรกฎาคม (ระบุกิจกรรม).......ประเพณีแห่เทียนพรรษา...........................
-  สงกรานต์  เดือน  เมษายน (ระบุกิจกรรม).................ประเพณีรวมใจไทโพนสวรรค์..................   
-  ออกพรรษา  เดือน  ตุลาคม  (ระบุกิจกรรม)...........ประเพณีตักบาตร....................
    สถานที่ท่องเที่ยวหมู่บ้าน/โบราณสถาน/โบราณวัตถุ
     ๑. ศูนย์แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขามเตี้ยน้อย
     ๒. แหล่งเรียนรู้วัดโพธิ์ศรีบ้านขามเตี้ยใหญ่
     ๓. ศูนย์วัฒนธรรมหลวงปู่ประไพบ้านอ้อและบ้านขามเตี้ยน้อย
                                                                                                           
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
     ๑. แหล่งเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านขามเตี้ยน้อย
     ๒. แหล่งเรียนรู้ยางพารา
 ๑.๖   ข้อมูลด้านการบริหารหมู่บ้าน
        ๑. ชื่อ-สกุล    นายบุญส่ง  อุปสุ           ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๔-๘๕๖๗๑๙๒
        ๒. ชื่อ-สกุล    นายวิเชียร  ยางเบือก     ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๙-๕๗๓๖๕๕๓
        ๓. ชื่อ-สกุล    นายพล  ปัญหาไชย       ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๖-๘๕๗๒๒๖๕
        ๔. ชื่อ-สกุล    นายพูลชัย  พันจี          ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๒-๒๕๘๔๙๒๓
        ๕. ชื่อ-สกุล    นายอยู่  ไชยพันธ์          ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๖-๐๘๖๓๙๗๕
   ๖. ชื่อ-สกุล    นายชวน  ปัญหาไชย      ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๕-๗๓๙๑๖๓๕
   ๗. ชื่อ-สกุล    นายวาด  กะนะ           ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๖๑-๔๘๕๒๑๒๕
   ๘. ชื่อ-สกุล    นายเชิดชัย  ยังภาย       ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร. ๐๘๕-๖๔๔๔๒๔๐
   ๙. ชื่อ-สกุล    นายเตียง  คะตะโคตร์     ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๘-๗๔๕๒๑๙๖
   ๑๐. ชื่อ-สกุล  นายชวน  ออทอลาน      ตำแหน่งกำนันประจำตำบลโทร ๐๘๘-๗๔๐๐๔๒๗
   ๑๑. ชื่อ-สกุล  นายกฤษฎา  ข้ามมา      ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร  -
   ๑๒. ชื่อ-สกุล  นายเพ็ง  อุเทพกลอย      ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๐-๑๘๔๙๓๓๔
   ๑๓. ชื่อ-สกุล  นายสง่า  นนทะศรี        ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน.       โทร ๐๙๓-๔๕๑๒๑๕๗
   ๑๔. ชื่อ-สกุล  นายสวาท  ชมภูพระ      ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๙-๔๙๙๑๓๔๖
   ๑๕. ชื่อ-สกุล  นายพิชิต  นนทะศรี       ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๖-๒๓๑๐๒๑๔
   ๑๖. ชื่อ-สกุล  นายพิมพา  ซาเฟื้อย       ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน        โทร ๐๘๓-๓๕๓๑๘๒๓
     ๑.๖.๒  รายชื่อ นายก อบต.        นายวีระ   สุวรรณมาโจ             โทร ๐๘๒-๓๐๓๔๓๓๑
     ๑.๖.๓  รายชื่อสมาชิก  อบต.(หมู่บ้าน)
๑.หมู่ที่ ๑
          ๑. นายนิวัฒน์   ไชยมหา           โทร ๐๘๕-๒๗๔๖๕๓๔
                        ๒. นายยศ   พรมแสง               โทร ๐๘๓-๕๖๑๘๓๒๐
              ๒.หมู่ที่ ๒
                        ๑.นายเตียง   ไชยวงค์               โทร ๐๘๐-๗๖๗๖๗๔๑
                        ๒.นายธนพล   พระสุริยะทุ่ง        โทร ๐๘๙-๔๒๐๑๙๘๒
๓.หมู่ที่ ๓
                        ๑.นายประยัติ   ตามขมิ้น           โทร ๐๘๒-๑๐๙๘๑๗๐
                        ๒.นายปะทะ   ไตรยา              โทร  -
๔.หมู่ที่ ๔
                        ๑.นายชวน   บุพศิริ                 โทร ๐๘๓-๖๗๒๑๔๔๙
                        ๒.นางอุ่นเรือน   กิติผง              โทร ๐๘๕-๗๔๐๕๒๔๙
๕.หมู่ที่ ๕
                        ๑.นายชัชพงศ์   มณีลุน             โทร ๐๘๕-๐๐๗๗๐๕๑
                        ๒.นายนิสิต   ฉิมป้อง               โทร ๐๘๐-๑๙๘๑๔๒๔
๖.หมู่ที่ ๖
                        ๑.นางเริง   ยางเบือก               โทร
                        ๒.นายสมาน   อัครวงศ์             โทร ๐๘๐-๗๔๕๘๙๒๒
๗.หมู่ที่ ๗
                        ๑.นายฟอง   ดีทุ่งน้อย              โทร  -
                        ๒.นางปราณี   สุวรรณมาโจ        โทร ๐๘๕-๖๖๗๐๒๐๑
๘.หมู่ที่ ๘
                        ๑.นายนาน   อายกอน              โทร  -
                        ๒.นายสมบูรณ์   สีหมงคน โทร ๐๘๕-๐๐๖๙๐๕๒
๙.หมู่ที่ ๙
                        ๑.นายชำนาญ   กิติผง              โทร ๐๘๐-๔๑๖๑๕๒๗
                        ๒.นายสาน   ราชกุล                โทร ๐๘๕-๐๑๒๕๑๕๐
๑๐.หมู่ที่ ๑๐
                        ๑.นายบุญเพ็ง   ออทอลาน         โทร  -
                        ๒.นายเกียรติศักดิ์   ออทอลาน     โทร ๐๘๑-๐๕๐๗๐๒๔
๑๑.หมู่ที่ ๑๑
                        ๑.นายไพบูลน์   ธรรมรงค์          โทร ๐๘๗-๒๒๓๐๗๗๕
                        ๒.นายคาย   บุรีขันธ์                โทร ๐๘๗-๙๗๔๔๒๘๕
๑๒.หมู่ที่ ๑๒
                        ๑.นายสุภา   นนทะสี               โทร ๐๘๓-๓๒๗๑๘๙๔
                        ๒.นายจำเพียร   จันทร             โทร ๐๘๖-๒๒๖๗๗๕๘
๑๓.หมู่ที่ ๑๓
                        ๑.นายราตรี   เสวิลัย               โทร ๐๘๗-๙๔๕๐๗๔๘
                        ๒.นายสามารถ  ออระทัด           โทร ๐๘๓-๖๙๗๑๕๖๘
๑๔.หมู่ที่ ๑๔
                        ๑.นายวร   สานยอด                โทร ๐๘๙-๗๐๙๓๔๓๓
                        ๒.นายใคร   พระสุริยะทุ่ง          โทร  -
๑๕.หมู่ที่ ๑๕
                        ๑.นายโสภา   นนทะสี              โทร ๐๘๒-๘๕๙๕๙๗๘
                        ๒.นางนิกร   สนมสี                 โทร ๐๘๗-๙๔๙๑๓๐๕
๑๖.หมู่ที่ ๑๖
                        ๑.นายบุญมี   ไชยพันธ์             โทร ๐๘๔-๖๗๕๕๕๕๙
                        ๒.นายธวัฒน์ชัย  มามุขดา          โทร ๐๘๕-๖๗๗๘๙๐๓  
          ๑.๖.๔  รายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้าน
๑.หมู่ที่ ๑
๑) นางบุญสวน   ลีตะแกะ                   ๒) นางบัว   อุปสุ                                      ๓) นางสร้อยสุดา   พรมประเกต               ๔) นางพิสมัย   พรมแสง                               ๕) นางมณเทียร   นนทะสิงห์                ๖) นายสิทธิพร   บุญมาวงษา 
          ๗) นายบุญส่ง   อุปสุ                         ๘) นายจิตตา   พันธ์จี
          ๙) นายธานี   ไชยวัง                         ๑๐) นายปราณี   ยางสิงอ้อ
          ๑๑) นายนิวัฒน์   ไชยมหา                   ๑๒) นายยศ   พรมแสง
          ๑๓) นายปรีชา   อุเทนจันทร์                ๑๔) นายเที่ยง   ยางสิงอ้อ
          ๑๕) นายรัสเซีย   ยางสิงอ้อ                  ๑๖) นายสมเพ็ญ   แก้วนามไชย
          ๑๗)นายพล   พรมประเกต                   ๑๘) นายคมกริช   พันธ์จี
          ๑๙) นายสถิพล   อุปสุ                       ๒๐) นายพิมพา   ยางสิงอ้อ
๒.หมู่ที่ ๒
๑. นายลา   พระสุริยะทุ่ง                    ๒. นายพัง   ไตรพระ
๓. นายไพบูรณ์   พระสุริยะทุ่ง               ๔. นางบุษฐากาญจัน   พระสุริยะทุ่ง
๕. นายเด่น   ไชยนงค์                        ๖. นายวิเชียร   ยางเบือก
๗. นายตัน   ยางเบือก                       ๘. นายกันตี   อินทร์สา
๙. นายธนพล   พระสุริยะทุ่ง                ๑๐. นายเตียง   ไชยวงค์
๑๑. นายเฮ้า   ไชยวงค์                       ๑๒. นายเปี่ยน   พระสุริยะทุ่ง
๑๓. นายใส   ยางเบือก
๓. หมู่ที่ ๓
๑. นายมล   ปัญหาไชย                      ๒. นายวอม   ยางธิสาร
๓. นายอาทิตย์   มุนไชยมัง                  ๔. นางประยัติ   ตามขมิ้น
๕. นายปะทะ   ไตรยา                       ๖. นางบุญยั่ง   ปัญหาไชย
๗. นางวารี   คำชนะ                         ๘. นายสวรรคไทย   อาจวิชัย
๙. นายเทียน   ติโชภู                         ๑๐. นายเฮือง   ไชยวงษ์
๑๑. นายแท่น   สานเกี่ยว                    ๑๒. นายเปลี่ยน   ไชยวงษ์
๑๓. นางสุพันธ์   สุขเขียว                    ๑๔. นายเตียน   ตามขมิ้น
๑๕. นายสอ   สุวรรณมาโจ
๔. หมู่ที่ ๔
๑. นายพูลชัย   พันจี                         ๒. นายราตรี   กิติผง
๓. นายศิลชัย   ยะเทียม                     ๔. นางไพรัตน์   อุปสุ
๕. นายสิทธิชัย   บลลา                      ๖. นายชวน   บุพศิริ
๗. นางอุ่นเรือน   กิติผง                      ๘. นางสาวชนธิดา   คีราช
๙. นางสาวผ่องสี   กิติผง                     ๑๐. นางสาวทานนิกา   มณีลุน
๑๑. นางสาวสมจิตร   ไชยพันุ์               ๑๒. นายเรือง   กิติผง
๑๓. นายฉลอง   คีราช                       ๑๔. นายชาญชัย   บุพศิริ
๑๕. นายบัวลัย   กิติผง
๕. หมู่ที่ ๕
๑.นายอยู่   ไชยพันธ์                         ๒. นายสันติ   สนมศรี
๓. นางจิตรดา   หลาบคำ                    ๔. นางพิมพ์ปรัชณ์ฎารัตน์   แตงอ่อน
๕. นางสาวเภาพยูร   ไชยพันธุ์               ๖. นายชัชพงค์   มณีลุน
๗. นายนิสิต   ฉิมป้อง                        ๘. นายสุนทร   ไชยพันธ์
๙. นายทรงชาย   มาขันพันธุ์                ๑๐. นายสมเพียร   นนทะสี
๑๑. นายสมพร   ไชยพันธุ์                   ๑๒. นายประสิทธิ์   ทำทาโทษ
๑๓. นายวาสนา   ไชยพันธ์                  ๑๔. นายสาคร   ไชยพันธ์
๑๕. นายสมพงษ์   เส                         ๑๖. นายปด   หลาบคำ
๑๗. นายเกรียงไกร   เลียงคำพล             ๑๘. นายอนุศรณ์   นนทะสี
๑๙. นายมงคล   เส                           ๒๐. นายพรหม   ศรีหะมงคล
๒๑. นายวิเนือง   ไชยพันธ์                   ๒๒. นายเสน   ไชยพันธุ์
๒๓. นายไพศาล   ไชยพันธ์
๖. หมู่ที่ ๖
๑. นายชวน   ปัญหาไชย                     ๒. นายวิเชียร   บัณฑิกย์
๓. นางสาวประภาวรินทร์   ลือพอก         ๔. นายเริง   ยางเบือก
๕. นายสมาน   อัครวงศ์                      ๖. นายทองคำ   อุปสุ
๗. นางประสาร   ยางเบือก                  ๘. นายสนิท   ทองคำ
๙. นายอุดร   แสงวงศ์                        ๑๐. นายสน   ลือพอก
๑๑. นายสวรรค์   ปัญหาไชย                ๑๒. นายหว่าง   ยางเบือก
๑๓. นางอภิญญา   นพแก้ว                  ๑๔. นางวิภารัตน์   ปะติเท
๑๕. นายหมัน   กุลยะ                       ๑๖. นายเพ็ง   อังคะมาตย์
๑๗. นายสามารถ   บุรีขันธ์                  ๑๘. นายอำนวย   ฮาดทักวงษ์
๑๙. นายมานิตย์   กุลยะ                     ๒๐. นายเวช   เอกวายะ
๒๑. นางสาวสมดา   แสนบุญมี
๗. หมู่ที่ ๗
๑. นางสาวนาง   พรมพัน                    ๒. นายสุริยา  พรมพัน
๓. นายบุญเทียน   ดีทุ่งน้อย                 ๔. นายฟอง   ดีทุ่งน้อย
๕. นายผอง   จันทะผล                      ๖. นายพร   กะนะ
๗. นายหนูจาน   ดีทุ่งน้อย                   ๘. นายยุทธนา   ชมพูพระ
๙. นายวาด   กะนะ                          ๑๐. นายจอน   กะนะ
๑๑. นายทวี   อินสา                         ๑๒. นายสงกา   ปู่ห้วยพระ
๑๓. นายพิมพา   ปู่ห้วยพระ                 ๑๔. นายอ่อน   ออทอลาน
๑๕. นายวันดี   สุวรรณมาโจ                 ๑๖. นายพงศ์   ออทอลาน
๑๗. นายบุญชู   ดีทุ่งน้อย                    ๑๘. นายบุญมี   ชมพูพระ
๑๙. นางสาวปราณี   สุวรรณมาโจ
๘. หมู่ที่ ๘
๑.นายเชิดชัย   ยังภาย                       ๒.นายบัวไข   ยี่ทุ่ม
๓.นายวีระพงษ์   เขียววงศ์                   ๔.นายทรัพย์   ไพน้อย
๕. นายขุนไทย   ตางเทน                    ๖. นายนาน   อายกอน
๗. นายสมบูรณ์   สีหมงคน                   ๘. นายเหวย   ยังภาย
๙. นายจันดี   ยี่ทุ่ม                           ๑๐. นายทวิน   ระแสนพรม
๑๑. นายวันชัย   อ้ายก้อน                   ๑๒. นายเทียร   วันยงตา
๑๓. นายทึบ   นิจคำ                         ๑๔. นายวิลัย   อามาตมนตรี
๑๕. นางสาวพิน   สุขวิพัฒน์                 ๑๖. นางวิมลลักษณ์   ยังภาย
๑๗. นายบุญเทียร   นิจคำ                   ๑๘. นายวีระพงษ์   เขื่อนพงษ์
๙.หมู่ที่ ๙
๑. นายเตียง   คะตะโคตร์                    ๒. นายปา   คะตะโคตร์
๓. นายคำหวา   อังคะฮาด                   ๔. นายสมจิตต์   คาระวงค์
๕. นายชำนาญ   กิตกผง                     ๖. นายสาน   ราชกุล
๗. นายชอบ   อ่อนสสีแก้ว                   ๘. นายหก   สีทัดเสน
๙. นายนงค์   ออระทัด                       ๑๐. นายสมัย   นนสุนี
๑๑. นายบน   ออระทัด                      ๑๒. นายจำปา   คะตะโคตร์
๑๓. นางสาวมนตรา   อินทริสา              ๑๔. นางสาวติ๋ม   คะตะโคตร์
๑๕. นายนิยม   ขยัน                         ๑๖. นายเจ็ด   คะตะโคตร์

๑๐. หมู่ที่ ๑๐
๑. นายชวน   ออทอลาน                     ๒. นายบุญโฮม   ออทอลาน
๓. นายสมพร   นนทะสี                      ๔. นายบุญเพ็ง   ออทอลาน
๕. นายเกียรติ   ออทอลาน                  ๖. นายทองมี   ตะวะนะ
๗. นายพัสกร   ชะนะพจน์                   ๘. นายชาญชัย   ออทอลาน
๙. นายสวน   หัดระสา                       ๑๐. นายพิมพา   แข็งแรง
๑๑. นายคำนวณ   ยางเบือก                 ๑๒. นายขุนไทย   อ่อนทุม
๑๓. นายขันตี   ตะวะนะ                    ๑๔. นายตรี   ขยัน
๑๕. นายสุขขา   แก้วนามไชย               ๑๖. นายโจม   ออทอลาน
๑๗. นายปุย   นามพะชาย                   ๑๘. นายบัง   ออทอลาน
๑๙. นายสมดี   หลาบคำ
๑๑. หมู่ที่ ๑๑
๑. นายอุดมดี   บุรีขันธ์                      ๒. นายบุญเลิศ   รักคำศรี
๓. นายกฤษฎา   ข้ามมา                     ๔. นายไพบูลน์   ธรรมรงค์
๕. นายคาย   บุรีขันธ์                        ๖. นายสีสวรรค์    บุรีขันธ์
๗. นายทนุ   คิดขุนทด                       ๘. ศิริศักดิ์   ทะลา
๙. นายสมพงษ์   มาโทโทม                   ๑๐. นายบุญมี   บุรีขันธ์
๑๑. นายธวัช   บุรีขันธ์                       ๑๒. นางสมุนไพร   บุรีขันธ์
๑๓. นางสาวบุญมี   บุรีขันธ์                 ๑๔. นางวิณี   บุรีขันธ์
๑๕. นายสุบิน   บุรีขันธ์
๑๒. หมู่ที่ ๑๒
๑. นายเพ็ง   อุเทพหลอย                    ๒. นายสีทัคน์   นนทะศรี
๓. นางไท้   นนทะศรี                        ๔. นายสุภา   นนทะศรี
๕. นายจำเพียร   จันทร                      ๖. นายไพรี   นนทะสี
๗. นายพูนทรัพย์   นนทะศรี                 ๘. นายโสภณ   หัดสะอาด
๙. นายบุญเทียม   นนทะสี                  ๑๐. นายทองสวรรค์   นนทะศรี
๑๑. นายเพ็ง   นนทะสี                       ๑๒. นางอุบล   นนทะศรี
๑๓. นายไพยบูลย์   แก้วมาตย์               ๑๔. นายบัญลัง   นนทะสี
๑๕. นายสุวัน   ไชยพันธุ์
๑๓. หมู่ที่ ๑๓
๑.นายสง่า   นนทะศรี                        ๒. นายต๋อม   เสวิลัย
๓. นายบังอร   ออทอลาน                             ๔. นายทา   ออทอลาน
๕. นายราตรี   เสวิลัย                        ๖. นายสามารถ   ออระทัด
๗. นายนี   เสวิลัย                            ๘. นายอภิชาต   ชนะพจน์
๙. นายบัวลี   เสวิลัย                         ๑๐. นายสระ   ชนะพจน์
๑๑. นายปานไทย   หลาบคำ                ๑๒. นางสำลี   ออทอลาน
๑๓. นางลัดดา   หลาบคำ                    ๑๔. นางสาคร   ออระทัด
๑๕. นายกองมณี   ไชยพรม
๑๔. หมู่ที่ ๑๔
๑. นายวิทย์   พระสุริยะทุ่ง                  ๒. นายสวาท   ชมพูพระ
๓. นายเม็ง   พระสุริยะทุ่ง                   ๔. นายวร   สานยอด
๕.นายไคร   พระสุริยะทุ่ง                    ๖.นายกัน   ดีทุ่งน้อย
๗. นายสา   อินทร์สา                        ๘. นายกันยา   คำถา
๙. นายหนูทิศ   ไตรมา                       ๑๐. นายทวี   ราชกุล
๑๑. นายนนท์   พระสุริยะทุ่ง                ๑๒. นายคำดี   สานยอด
๑๓. นายลี   ชมพูพระ                        ๑๔. นายยันต์   สานยอด
๑๕.หมู่ที่ ๑๕
๑. นายพิชิต   นนทะสี                       ๒. นายใส   นนทะสี
๓. นายราตรี   สนมสี                        ๔. นายโสภา   นนทะสี
๕. นางนิกร   สนมสี                          ๖. นายห่น   ผิวผาง
๗. นายสุทิน   นนทะสี                       ๘. นางยุพิน   นนทะสี
๙. นายถวิล   นนทะสี                        ๑๐. นายสุทิน   นนทะสี
๑๑. นายเด่นชัย   นนทะสี                   ๑๒. นายเรียน   จันทะขึน
๑๓. นายทองมี   พันจี                        ๑๔. นายสีหา   นนทะสี
๑๕. นายวร   สุอุเทน                         ๑๖. นางไส   นนทะสี
๑๗. นายคี   กวนคำอุ้ย
๑๖.หมู่ที่ ๑๖
๑.นายพิมพา   ซาเฟื้อย                      ๒. นายเคียบ   พันสิติ
๓. นายณู   นนทะศรี                         ๔. นายบุญมี   ไชยพันธ์
๕. นายธวัฒน์ชัย   มามุขดา                  ๖. นายนิคม   นนทะศรี
๗. นายบุญช่วย   ศรีราช                     ๘. นายชื่น   นนทะศรี
๙. นายเส   รีปิลา                            ๑๐. นายนี   พันจี
๑๑. นายทองอร   พันจี                      ๑๒. นายกรี   พันจี
๑๓. นายวันดี   มามุขดา                     ๑๔. นายบุญธง   ยางสิงอ้อ
๑๕. นายสมบูรณ์   นนทะศรี
     ๑.๖.๕  รายชื่อหัวหน้าคุ้ม
                        ๑.หมู่ที่ ๑
          ๑)  คุ้ม ตะวันรุ่ง                     ชื่อ นายคำติ่น  ภูธี
          ๒)  คุ้ม กลาง                        ชื่อ นายรัสเซีย  ยางสิงอ้อ
          ๓)  คุ้ม ชายทุ่ง                      ชื่อ นายประไพ  ไชยมหา
          ๔)  คุ้ม วัดโพนแก้ว                 ชื่อ นางสาวอาพาพร  ยางสิงอ้อ
                   ๒.หมู่ที่ ๕
          ๑)  คุ้ม หลักเมือง                   ชื่อ นายสมพงษ์  เส
          ๒)  คุ้ม รุ่งเรืองพัฒนา               ชื่อ นายสันต์   สนมศรี
          ๓)  คุ้ม ประชาสุขสันต์              ชื่อ นายอนุสรณ์   นนทะศรี
          ๔)  คุ้ม ตะวันยอแสง                ชื่อ นายเสน   ไชยพันธุ์
๓.หมู่ที่ ๑๐
          ๑)  คุ้ม แสงอรุณ                    ชื่อ นายชาญชัย  ออทอลาน
          ๒)  คุ้ม แม่ไม้เรือนงาม              ชื่อ นายสมพร  นนทะสี
          ๓)  คุ้ม สามัคคีพัฒนา               ชื่อ นายกองมณี  ตะวะนะ
          ๔)  คุ้ม ตะวันลับฟ้า                 ชื่อ นายชวน  ออทอลาน
๔.หมู่ที่ ๑๑
          ๑)  คุ้ม วัดประดู่ดงเย็น             ชื่อ นายนารี  บุรีขันธ์
          ๒)  คุ้ม มิตรภาพ                    ชื่อ นายกฤษฎา  ข้ามมา
          ๓)  คุ้ม สันติสุข                     ชื่อ นายอุดมดี  บุรีขันธ์
          ๔)  คุ้ม วังแคน ๙๙                 ชื่อ นายศรีสวรรค์  บุรีขันธ์
          ๕)  คุ้ม ทุ่งทานตะวัน               ชื่อ นายทองอยู่  บุรีขันธ์
                   ๕.หมู่ที่ ๑๓
          ๑)  คุ้ม ตะวันยอแสง                ชื่อ นายบัวสี  เสวิลัย
          ๒)  คุ้ม ตะวันรับอรุณ               ชื่อ นายสุระ  ชนะพจน์
          ๓)  คุ้ม ตะวันประกายแสง         ชื่อ นายคำสอน  หลาบคำ
.๑.๖.๖  รายชื่ออาสาพัฒนาชุมชน  (อช.)
                    หมู่ที่ ๑
          ๑) นายคมกริช    พันธุ์จี                     ๒) นายอภิชาติ    พันธ์จี
              ๓) นางบุญสวน    สีตะแถะ                  ๔) นางสร้อยสุดา   พรมประเกตุ
                        หมู่ที่ ๒
              ๑.นางบุษฐากาญจน์    พระสุริยะทุ่ง        ๒.นางนภา    ไชยวงค์
                        หมู่ที่ ๓
              ๑.นายยู   อินแกน                            ๒.นายวอม  ยางธิสาร
              ๓.นางอุมากร   ฮาดทักษ์วงค์                 ๔.นางบุญยัง    ปัญหาไชย
                        หมู่ที่ ๔
              ๑.นายนรินทร์    อุปสุ                        ๒.นางแก้วตา   รุ่งศิริ
              ๓.นางสาวศิวาพร   เสนจันทร์ฒิไชย
                        หมู่ที่ ๕
              ๑.นายชัชพงษ์    มณีลุน    ๒.นางสาววิยะดา   นนทะสี      ๓.นางสาวทัศนี    มณีลุน
                        หมู่ที ๖
              ๑.นายวันชัย   ยางเบือก                     ๒.นายอุดร   แสงวงค์
              ๓.นางบุญมี   ปัญหาไชย                     ๔.นางสาวลำดวน    ปาทะวงค์
                        หมู่ที่ ๗
              ๑.นายยุทธนา   ชมพูพระ                    ๒.นายมณีรัตน์   กะนะ
๓.นางสาวอรัญญา   กะนะ                  ๔.นางศรีดา   อินสา
          หมู่ที่ ๘
              ๑.นายบัวไข   ยี่ทุม                           ๒.นายทรัพย์   ไพน้อย
              ๓.นางสาวณัฐจิลยา   นาสุมาร               ๔.นางใจ    ยี่ทุม
                        หมู่ที่ ๙
              ๑.นายแสงชัย   ราชกุล                       ๒.นายเทียม    พายมาศ 
              ๓.นางรัตมะณี    คะตะโคตร                 ๔.นางสาวมนตา    อินทร์ตา                                              หมู่ที่ ๑๐
              ๑.นายจรัส    มอมไทรัตน์                    ๒.นายอวยชัย   สุขวิพัฒน์
              ๓.นางฐิติพร   บุญยะศรี                      ๔.นางวรรณทิพย์   ลมออน                                               หมู่ที่ ๑๑
              ๑.นายอนันต์    ยศพรรณ                    ๒.นางสมุนไพร   บุรีขันธ์
              ๓.นางสาววินี   บุรีขันธ์
                        หมู่ที่ ๑๒
              ๑.นายไหล   นนทะสี                         ๒.นางอุมา    นนทะสี
๓.นางดาวเรือง    คุนารักษ์
หมู่ที่ ๑๓
๑.นายปานไทย    หลาบคำ                  ๒.นายไหว    อ่อนสีแก้ว
๓.นางสาวกัญญา                             ๔.นางสาวคณารัตน์
หมู่ที่ ๑๔
๑.นายคูณ    ไชยวงศ์                         ๒.นายเขียน    ชมพูพระ
๓.นางสาวปราณี    กลิ่นเคลือบ              ๔.นางผ่องศรี   ทนัญชะนะ
หมู่ที่ ๑๕
๑.นายคี    กวนคำอุ้ย                        ๒.นายสีหา    นนทะสี
๓.นางยุพิน   นนทะสี                        ๔.นางดนตรี   บุญมาวงษา
หมู่ที่ ๑๖
๑.นายวันดี  มามุขดา                         ๒.นายบุญธง  ยางสิงอ้อ
    


๑.๖.๗  รายชื่ออาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (อส.ม)
     หมู่ที่  ๑
          ๑) นางทองมี  พรมประเกต                    ๒) นางสมดา  ยางสิงอ้อ
              ๓) นางสถิตย์  นนทะศรี                        ๔) นางลำดวน  ไชยมหา
          ๕) นางสวย  พรมแสง                          ๖) นางผ่องศรี  อุปสุ
              ๗) นางเทพ  ยางสิงอ้อ                         ๘) นางสมสมร  พรมแสง
          ๙) นางสุภาภรณ์  ยางสิงอ้อ                  ๑๐) นางสุภาพ  พันธ์จี
              ๑๑) นางสายสมร  อุดานนท์                  ๑๒) นางจารุณี  โคตรดวงอ่ำ
หมู่ที่  ๒
          ๑) นางจำเนียน  แสนสา                       ๒) นายเชิดชัย  อินทร์สา
              ๓) นายธวัชชัย  ไชยวงศ์                        ๔) นายสายันต์  ยางเบือก
          ๕) นายลา  พระสุริยะทุ่ง                       ๖) นางนภา  ไชยวงศ์ 
              ๗) นางสาวบุษฐากาญจน์  พระสุริยะทุ่ง       ๘) นางวาสนา  อินทร์สา
          ๙) นางนุสติ  ไชยวงค์                         ๑๐) นางนิภาพร  อังคะฮาด
              ๑๑) นายสุดี  ไชยวงศ์
หมู่ที่  ๓
          ๑) นางมอน  ตาหลวงจู้                        ๒) นางเติน  สาเส็ง
              ๓) นางจันทา  บุรีขันธ์                         ๔) นางบุญยัง  ปัญหาไชย
          ๕) นางสาวอุมากร  ฮาดทักษ์วงศ์              ๖) นางหมูน  สานเกี้ยว 
              ๗) นางวิลัย  ไชยรัตน์                          ๘) นายสวาท  ดินจันทร์เมือง
หมู่ที่  ๔
          ๑) นางขาล  โคตวัน                            ๒) นางแจ่มใส  คีราช
              ๓) นางพิศมร  ไชยพันธุ์                        ๔) นางสมหมุน  สิทธิโคตร
          ๕) นายเหรียญ  บลลา                         ๖) นางเวียงพิงค์  สมปัญญา 
              ๗) นางพรพิศ  นนทะศรี                       ๘) นางไพรัตน์  อุปสุ
          ๙) นางปัญญา  สุวรรณมาโจ                 ๑๐) นางอุ่นเรือน  กิติผง
              ๑๑) นางทองใบ  อุปสุ                         ๑๒) นางทนารัตน์  พันสิติ
              ๑๓) นางอุดร  พันจี                           ๑๔) นางทองใบ  พันธ์จี
              ๑๕) นางสาวยุพาภรณ์  ลำทอง               ๑๖) นายบุญยัง  สิทธิโคตร
หมู่ที่  ๕
          ๑) นางเรียน  บุรีขันธ์                          ๒) นางสาวเภาพยูร  ไชยพันธุ์
              ๓) นางสุขสันต์  ไชยพันธุ์                       ๔) นางสาวไพจิตร  เจียงคำพล
          ๕) นางพิมพ์ปรัชญ์ฎารัตน์  แตงอ่อน          ๖) นางนวลตา  ไชยพันธุ์ 
              ๗) นางบุญจิรา  ไชยพันธุ์

หมู่ที่  ๖
          ๑) นางแสง  จันท่าม่วง                         ๒) นางสาวรัตนภรณ์  จันทคุปต์
              ๓) นางเวิน  อัครวงศ์                           ๔) นางวิเชียร  โพนพัง
          ๕) นางดวงเดือน  สาวงค์                       ๖) นางประสาร  ยางเบือก
              ๗) นางลำดวน  ปาทะวงค์                               ๘) นางคำไฮ  ยางเบือก
          ๙) นายสมาน  อัครวงศ์                      ๑๐) นางเติน  อุปสุ
              ๑๑) นางบุญมี  ปัญหาไชย                    ๑๒) นายอุดร  แสงวงค์
หมู่ที่  ๗
          ๑) นายที  ออทอลาน                          ๒) นางวิเชียร  เตียจักร
              ๓) นางนาง  พรมพัน                           ๔) นายมณีรัตน์  กะนะ
          ๕) นางรัสมี  ปู่ห้วยพระ                        ๖) นางมุกดา  นนทะสี 
              ๗) นายธเนศ  ดีทุ่งน้อย                        ๘) นายยก  จงกลณี
          ๙) นางสมพร  สอนสา                        ๑๐) นางปราณี  สุวรรณมาโจ
              ๑๑) นางอรัญญา  กะนะ                      ๑๒) นางทองใบ  ดีทุ่งน้อย
              ๑๓) นางใจ  พรมพัน                          ๑๔) นางสีดา  อินสา
หมู่ที่  ๘
          ๑) นายวีระพงษ์  เขื่อนพงษ์                    ๒) นางบัวคำ  โยธาตรี
              ๓) นางดวงดี  วรมูล                            ๔) นางวิมลลักษณ์  ยังภาย
          ๕) นางสุนทร  บุรีขันธ์                         ๖) นางพิน  สุขวิพัฒน์ 
              ๗) นายบัวไข  ยี่ทุ่ม                             ๘) นายสวรรค์  นาสุมาร
          ๙) นายเชิดชัย  ยังภาย                       ๑๐) นางอรัญญา  ไพน้อย
              ๑๑) นางอนงค์  ดาดง                         ๑๒) นางใจ  ยี่ทุ่ม
              ๑๓) นายเบ็ง  นาสุมาร                        ๑๔) นางสี  ดีทุ่งน้อย
              ๑๕) นางลำดวน  ระแสนพรหม               ๑๖) นางลอง  อายกอน
              ๑๗) นางเกษสุดา  วรมูล                      ๑๘) นายทรัพย์  ไพน้อย
              ๑๙) นางจันทร์เพ็ญ  อายก้อน                ๒๐) นางเตือนใจ  ยี่ทุม
              ๒๑) นางสอน  สีหมงคล
หมู่ที่  ๙
          ๑) นายหก  สีทัดเสน                           ๒) นายเตียง  คะตะโคตร์
              ๓) นางเสริม  ออระทัด                         ๔) นางปาริชาติ  กงเกษ
          ๕) นางมนตา  อินทร์สา                        ๖) นางสุ  คะตะโคตร์ 
              ๗) นายไง  คาระวงค์                           ๘) นางสาวติ๋ม  คะตะโคตร์   
          ๙) นางมะปราง  หมายถมกลาง              ๑๐) นางมลิวัลย์  คะตะโคตร์ 
              ๑๑) นางนิภาพร  ปาลาสาสุ       

หมู่ที่  ๑๐
          ๑) นางบุญมี  แก้วนามไชย                     ๒) นางพัน  ตะวะนะ
              ๓) นางฐิติพร  บุญยะศรี                        ๔) นางชื่น  ออทอลาน
          ๕) นายจรัส  มอมไทรัตน์                       ๖) นางวรรณทิพย์  ลมออน 
              ๗) นางธนพร  ออทอลาน                      ๘) นายอวยชัย  สุขวิพัฒน์   
หมู่ที่  ๑๑
          ๑) นางคูณ  รักคำศรี                           ๒) นายสมพงษ์  มาโทโทม
              ๓) นางหนูทอง  ข้ามมา                        ๔) นางรัชนีวรรณ  ธรรมรงค์
          ๕) นายอุทัย  อุ่นเทียมโสม                     ๖) นางสมุนไพร  บุรีขันธ์ 
              ๗) นางสาวปิยะมาตย์  โคตรดวงอ่ำ            ๘) นายศิริศักดิ์  ทะลา
หมู่ที่  ๑๒
          ๑) นางอุบล  นนทะศรี                         ๒) นางยุพา  นนทะสี
              ๓) นางหนูการ  นนทะสี                       ๔) นางธาตุ  เตี้ยที
          ๕) นางไท้  นนทะสี                             ๖) นางนิรันดร์  อุปสุ 
              ๗) นางนิลาวัลย์  นนทะศรี                     ๘) นางดาวเรือง  คุณารักษ์   
          ๙) นางลำดวน  พันจี                        ๑๐) นางสุนิสา  แก้วมาตย์ 
หมู่ที่  ๑๓
          ๑) นางบังอร  ออทอลาน                       ๒) นางสาวสำลี  ออทอลาน
              ๓) นางลัดดา  หลาบคำ                        ๔) นางสาวประไพ  โพติยะ
          ๕) นายสุวิทย์  นนทะศรี                    
หมู่ที่  ๑๔
          ๑) นายวัน  ดีทุ่งน้อย                           ๒) นางแลด  พระสุริยะทุ่ง
              ๓) นางวิลัย  พระสุริยะทุ่ง                               ๔) นางสุภี  ดีทุ่งน้อย
          ๕) นางเตียง  ดีทุ่งน้อย                         ๖) นางหนูฮัก  อุปสุ 
หมู่ที่  ๑๕
          ๑) นางสมหวัง  นนทะสี                        ๒) นางนิกร  สนมศรี
              ๓) นางผิว  บุญมาวงษา                        ๔) นางไส  นนทะสี
          ๕) นางบัวพันธ์  นนทะสี                       ๖) นางสาวรจนา  นนทะศรี 
              ๗) นางบัวลา  ตีโย                              ๘) นางบุญพิทักษ์  ศรีสุพรรณ   
          ๙) นางกันนิกา  ตักโพธิ์ 
หมู่ที่  ๑๖
          ๑) นางสาวละมุล  แก้วสีขาว                   ๒) นายสุนทร  ช่างเงิน
              ๓) นางวารี  ซาเฟื้อย                           ๔) นางกุล  ไชยพันธ์
          ๕) นางหนูเลข  มามุขดา                       ๖) นางไหล  มามุขดา 
              ๗) นางบุญโฮม  มวยลี                          ๘) นางยุวดี  อุดานนท์
          ๙) นางจำปี  ซาเฟื้อย                        ๑๐) นางเรือง  ขุนระวัง
              ๑๑) นางแพงสี  นนทะศรี                     ๑๒) นางสาวไพบูรณ์  โยลัย
              ๑๓) นางวารุณี  จันทร                        ๑๔) นางละไม  พันสิติ
              ๑๕) นางบุญลือ  กิตติผง

 
     ๑.๖.๘  รายชื่ออาสาสมัครเกษตร
๑. นายสิทธิพร             บุญมาวงษา                หมู่ที่  ๑
๒. นายเปี่ยน               พระสุริยะทุ่ง               หมู่ที่  ๒
๓. นางสาวเจนจิรา        ตามขมิ้น                   หมู่ที่  ๓
๔. นายนรินทร์            อุปสุ                        หมู่ที่  ๔
๕. นางสาวพิศมัย คีราช                       หมู่ที่  ๕
๖. นางสาวปุณยาพร      ปัญหาไชย                 หมู่ที่  ๖
๗. นายกองมณี            แสงเขียว                   หมู่ที่  ๗
๘. นายเบ็ง                 นาสุมาร                    หมู่ที่  ๘
๙. นายเทียม               พายมาศ                             หมู่ที่  ๙
๑๐. นายวรวิทย์           ลมออน                    หมู่ที่  ๑๐
๑๑. นายสมพงษ์           มาโทโทม                   หมู่ที่  ๑๑
๑๒. นายบุญกอง          พลเยี่ยม                    หมู่ที่  ๑๒
๑๓. นางลัดดา             หลาบคำ                   หมู่ที่  ๑๓
๑๔. นายกันยา            คำถา                       หมู่ที่  ๑๔
๑๕. นายโสภา             นนทะสี                    หมู่ที่  ๑๕
๑๖. นางบุญมี              พันสิติ                      หมู่ที่  ๑๖
๑.๖.๙ รายชื่ออาสาสมัคร  กศน
          นางสาวไพจิตร   เจียคำพล                  หมู่ที่  ๕
๑.๖.๑๐ รายชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
๑. นางสาวไพจิตร         เจียคำพล                  หมู่ที่  ๕
๒. นายสงค์                พันสิติ                      หมู่ที่  ๑
๓. นางสาวเจนจิรา        ตามขมิ้น                   หมู่ที่  ๒
๔. นายวอม                อุปสุ                        หมู่ที่  ๓
๕. พันเอกประยุทธ        ภูมิภู                        หมู่ที่  ๖
๖. นายวาด                กะนะ                      หมู่ที่  ๗
๗. นางไท้                  นนทะสี                    หมู่ที่  ๑๒
๘. นางจำปี                ซาเฟื้อย                    หมู่ที่  ๑๖
     ๑.๖.๑๑ รายชื่อคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
๑. นายโสภา               นนทะศรี                   ประธาน
๒. นายปราณี              ยางสิงอ้อ                   รองประธาน
๓. นายสันต์                สนมศรี                     กรรมการ
๔. นายวอม                ขยัน                        กรรมการ
๕. นายสมพร              นนทะสี                    กรรมการ
๖. นายวาด                กะนะ                      กรรมการ
๗. นายเพ็ง                 อุเทนหลอย                กรรมการ
๘. นางบุญมี               พันสิติ                      กรรมการ
๙. นายศิลชัย              ยะเทียม                    กรรมการ
๑๐. นายใส                ยางเบือก                   กรรมการ
๑๑. นายชวน              ปัญหาไชย                 กรรมการ
๑๒. นายเชิดชัย            ยังภาย                     กรรมการ
๑๓. นายเตียง              คะตะโคตร                 กรรมการ
๑๔. นายอุดมดี            บุรีขันธ์                     กรรมการ
๑๕. นายสง่า               นนทะสี                    กรรมการ
๑๖. นายวิทย์              พระสุริยะทุ่ง               กรรมการ
๑๗. นายศุภโรจน์          บุตรสิงขรณ์                กรรมการและเลขานุการ
๑๘. นายสำเร็จ            รินทาง                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     ๑.๖.๑๒ รายชื่อปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร
๑. นายสมพูล              ไชยพันธุ์          มีความรู้ด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน     หมู่ที่๕
๒. นายทองคำ             อุปสุ              มีความรู้ด้านหมอดิน                 หมู่ที่๖
๓. นายสุวรรณ             ไชยพันธุ์          มีความรู้ด้านโค กระบือ,หมอดิน    หมู่ที่๑๒
๔. นายดวงใจ              นนทะศรี         มีความรู้ด้านหมอดิน                หมู่ที่๑๒
๕. นายถวิล                นนทะศรี         มีความรู้ด้านหมอดิน                หมู่ที่๑๕
๖. นายมงคล               ซ้ายกลาง         มีความรู้ด้านคัดเม็ดพันธุ์ข้าว        หมู่ที่๑๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19