วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กศน.ตำบลนาขมิ้น


ร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2560
ณ โรงเรียนโพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา

คณะกกต.จังหวัดนครพนม ออกนิเทศ คณะศส.ปชต.นาขมิ้น
ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม


ในวันที่ 13 มกราคม 2560


อบรม ศส.ปชต. วันที่ 23 มิถุนายน 2559
เพื่อสร้างประชาธิปไตยระดับพื้นฐานในหมู่บ้าน ตำบล 
เป็นผู้นำชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผนการทำงาน  เป็นศูนย์กลางพัฒนาประชาธิปไตย ให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย ฯลฯโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์  ตำบลโพนสวรรค์  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม วันที่ 15 พฤษภาคม 2559


 กศน.ตำบลนาขมิ้น  จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ ประจำตำบลนาขมิ้น  ณ กศน.ตำบลนาขมิ้น  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม  โดย นายอำเภอโพนสวรรค์ นายวรวิทย์  พิมพนิตย์ เป็นประธานในการเปิดพิธี  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการประจำอำเภอ ประจำตำบล และประชาชน ร่วมงานในครั้งนี้โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมวันรักการอ่าน 
ดำเนินการจัดกิจกรรม  วันที่ 1 เมษายน 2559


โควิด19