กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม


โครงการพัฒนาวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้เพิื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสาร
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
วัันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
งานกีฬาต้านยาเสพติด 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2560


โครงการเรียนปรับพื้นฐาน 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2559โครงการ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ  ณ กศน.อำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม 
 ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2559โครงการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2559
 ซึ่งเป็นเพิ่มพูนความรู้ในด้านภาษาอาเซี่ยน อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาพม่า ภาษากัมพูชา เป็นต้น
โครงการค่ายลูกเสือ กศน.
 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ค่ายพระยอดเมืองขวางโครงการกีฬา กศน.เกมส์ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19