วิสัยทัศน์/พันธกิจ

                                                       วิสัยทัศน
        "กศน.ตำบลนาขมิ้น  จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม 

         บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง"

                                                     
 พันธกิจ
        1. จัดเและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
        2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตาม

            ภาคีเครือข่าย
        3. พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และส่งเสริมการนำมาใช้ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

            ตามอัธยาศัยให้มีประสิทธิภาพ
        4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีบทบาทในการจัด

            กิจกรรมในรูปแบบต่างๆ  
        5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่ง

            เสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19