วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อบรม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ครู กศน.อำเภอโพนสวรรค์เข้ารับการอบรมการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซด์ กศน.ตำบล ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม


โควิด19