โครงสร้างหลักสูตร/กิจกรรมการจัดการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร/กิจกรรมการจัดการศึกษา

  กิจกรรมหลักในการจัดการศึกษา  ของ กศน.ตำบลโพนสวรรค์

     1. จัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
     3. จัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
     4. จัดกิจกรรมการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     5. จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

                           โครงสร้างหลักสูตร  กศน.

ที่
สาระการเรียนรู้
                                        จำนวนหน่วยกิต
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
1
ทักษะการเรียนรู้
5

5

5

2
ความรู้พื้นฐาน
12

16

20

3
การประกอบอาชีพ
8

8

8

4
ทักษะการดำเนินชีวิต
5

5

5

5
การพัฒนาสังคม
6

6

6


รวม
36
12
40
16
44
32
48 หน่วยกิต
56 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
200 ชั่วโมง
200 ชั่วโมง
200 ชั่วโมง


 
สาระการเรียนรู้
     สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5 สาระดังนี้
         1. สาระทักษะการเรียนรู้  เป็นสาระเกี่ยวกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้แหล่งเรียนรู้ การจัดการความรู้ การคิดเป็น และการวิจัยอย่างง่าย
         2. สาระความรู้พื้นฐาน  เป็นสาระเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
         3. สาระการประกอบอาชีพ    เป็นสาระเกี่ยวกับการมองเห็นช่องทางและการตัดสินใจประกอบอาชีพ  ทักษะในอาชีพ  การจัดการอาชีพอย่างมีคุณธรรม และการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
         4. สาระทักษะการดำเนินชีวิต   เป็นสาระเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สุขศึกษา พลศึกษา  และศิลปศึกษา
         5. สาระการพัฒนาสังคม   เป็นสาระเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเมือง  การปกครอง  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  หน้าที่พลเมือง และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวชุมชน สังคม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19