คณะกรรมการ กศน.ตำบล

krut         
คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครพนม
ที่        /๒๕๕๘
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรม  อการ กศน.ตำบล  อำเภอโพนสวรรค์  จังหวัดนครพนม
....................................
          เพื่อให้การดำเนินของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบล  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้ประชาชนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

          อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง  พ.ศ.๒๕๕๓  ลงวันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๓  ข้อ  ๙  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  แต่งตั้งคณะกรรมการแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้


คณะกรรมการ กศน.ตำบลนาขมิ้น
             4.1 นายชวน  ออทอลาน               ตำแหน่ง กำนันตำบลนาขมิ้น       ประธานกรรมการ
             4.2 นายบุญสง  อุปสุ                     ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 1                กรรมการ
             4.3 นายวิเชียร  ยางเบือก               ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 2                กรรมการ
             4.4 นายพล   ปัญหาไชย                ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 3                กรรมการ
             4.5 นายพูลชัย   พันจี                    ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 4                กรรมการ
             4.6 นายอยู่   ไชยพันธุ์                   ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 5                กรรมการ
             4.7 นายชวน   ปัญหาไชย               ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 6                กรรมการ
             4.8 นายวาด   กะนะ                       ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 7                กรรมการ
             4.9 นายเชิดชัย   ยังภาย                 ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 8                กรรมการ
             4.10 นายเตียง   คะตะโคตร             ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 9                กรรมการ
             4.11 นายกฤษฎา  ข้ามมา               ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 11              กรรมการ
             4.12 นายเพ็ง   อุเทนหลอย             ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 12              กรรมการ
             4.13 นายสง่า   นนทะศรี                 ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 13              กรรมการ
             4.14 นายสวาท   ชมภูพระ               ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 14              กรรมการ
             4.15 นายพิชิต  นนทะสี                   ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 15              กรรมการ
             4.16 นายพิมพา  ซาเฟือย               ตำแหน่ง ผญบ.หมู่ 16              กรรมการ
              4.17 นางสาวจำปี  ซาเฟื้อย            ตำแหน่ง อาสาสมัคร กศน.         กรรมการ
             4.18 นางไท้    นนทะศรี                  ตำแหน่ง ตัวแทนองค์กร นศ.       กรรมการ
             4.19 นางสาวจิตรดา  หลาบคำ         ตำแหน่ง ตัวแทนองค์กร นศ.        กรรมการ
             4.20 นายศุภวิทย์  ชิดทอง               ตำแหน่ง หัวหน้า กศน.ตำบล กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ๑.ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบล หรือแขวง
                   ๒.ประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับศูนย์การเรียนชุมชนต่าง ๆ ในตำบล
                   ๓.ประสานกับส่วนราชการในตำบลและเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
                   ๔.ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อสนับสนุน  สื่อ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคาร  สถานที่  และนำแผนชุมชนในร่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมาปฏิบัติ
                   ๕.ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ  กำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของแหล่งเรียนรู้ราคาถูก : กศน.ตำบลหรือแขวง
                         
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


                        สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

โควิด19